TƯ VẤN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về các nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, nhằm làm căn cứ để lập, trình, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.”

Đối với các dự án đầu tư sản xuất ngoài Khu công nghiệp thì phải có Chủ trương sản xuất để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo như: Thẩm định mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang SKC, SKK ....

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1

TƯ VẤN LẬP CHỦ TRƯƠNG

Khảo sát, tư vấn và lập Đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi, phù hợp với quy hoạch, và định hướng phát triển của địa phương.

2

LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà Nước liên quan như: Sở Tài nguyên Môi trường, Giao thông, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư.......

3

THẨM DUYỆT HỒ SƠ

Tổng hợp ý kiến chuyên ngành của các cơ quan quản lý Nhà Nước và điều chỉnh dự thảo theo các ý kiến chuyên môn nếu cần.

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG

Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Chủ trương đầu tư.

4

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7